zpět na ikem.cz

Informace o zpracování osobních údajů

Institut klinické a experimentální medicíny, státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), má zájem uchovávat a zpracovávat informace o fyzických osobách, které se u Správce uchází o zaměstnání (dále jen „uchazeč“ nebo „Vy“), a to pro účely případného přizvání a účasti uchazeče v dalších výběrových řízeních u Správce.

Osobní údaje uchazeče budou zpracovávány (a) v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů uchazeče a informací, které uchazeč sám poskytl či poskytne Správci v průběhu výběrového řízení a (b) po dobu do skončení jednoho kalendářního roku následujícího po roce, kdy byl tento souhlas uchazečem udělen. Osobní údaje uchazeče nebudou poskytovány třetím stranám nebo předávány do třetích zemí.

Udělení tohoto souhlasu je zcela dobrovolné. Uchazeč má právo tento souhlas kdykoli odvolat písemným oznámením doručeným Správci. V takovém případě bude zpracování osobních údajů prováděné na základě tohoto souhlasu ukončeno. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů v období před jeho odvoláním.

Máte právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti prováděnému zpracování. Za podmínek stanovených v čl. 20 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES pak máte právo na přenositelnost osobních údajů, které se Vás týkají a které jste nám poskytli. Na výkon výše uvedených práv se nicméně vztahují určité výjimky, a proto je nemusí být možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte svá práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, neprodleně přijmeme požadovaná opatření, a to nejpozději do jednoho měsíce od Vaší žádosti (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).

V případě dotazů či podnětů týkajících se prováděného zpracování osobních údajů zpracování osobních údajů se prosím obracejte na pověřence pro ochranu osobních údajů působícího u Správce, a to prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz. Stejně tak se na nás prosím obraťte, pokud se budete domnívat, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s právními předpisy. V takovém případě neprodleně odstraníme závadný stav. Tím není dotčena Vaše možnost obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


Uchazeč tímto Správci uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem, v rozsahu a po dobu specifikovanou výše.